Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden ’t Bels Voske
Algemene voorwaarden ’t Bels Voske, gevestigd te Tilburg.
Artikel 1 – Identiteit van de ondernemer
’t Bels Voske
Eikstraat 64
5038 MR Tilburg

Telefoonnummer: +31 646711946
E-mailadres: mail@belsvoske.nl
KvK-nummer: 51462990
Btw-identificatienummer: NL 076586820B01

Artikel 2 – Toepasselijkheid
2.1 Deze Algemene Voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst
tussen ’t Bels Voske en opdrachtgever waarop ’t Bels Voske deze Algemene Voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze Algemene Voorwaarden niet door partijen
uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2.2 Eventuele afwijkingen op deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze
uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen en door beide partijen ondertekend.
2.3 De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van opdrachtgever
wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.4 Indien een of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden nietig zijn of
vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze Algemene
Voorwaarden volledig van toepassing. ’t Bels Voske en opdrachtgever zullen alsdan in overleg
treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde
bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de
strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht worden genomen.
2.5 ’t Bels Voske is gerechtigd deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. Een wijziging kan ook gelden
ten aanzien van vóór het tijdstip van wijziging tot stand gekomen opdrachten. Een
wijziging zal niet eerder in werking treden dan na veertien (14) dagen na kennisgeving
aan opdrachtgever. Indien opdrachtgever niet instemt met de wijziging, heeft ’t Bels Voske het
recht de opdracht op te zeggen tegen de datum waarop de wijziging van kracht wordt. Een kennisgeving als bedoeld in dit artikel dient schriftelijk te geschieden.

Artikel 3 – Het aanbod
3.1 Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
3.2 Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ’t Bels Voske gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden ’t Bels Voske niet.
3.3 Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

Artikel 4 – De overeenkomst
4.1 De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
4.2 Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt ’t Bels Voske onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door ’t Bels Voske is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
4.3 Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft ’t Bels Voske passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving.
4.4 ’t Bels Voske kan zich binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien ’t Bels Voske op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
4.5 ’t Bels Voske zal uiterlijk bij levering van het product, de dienst of digitale inhoud aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevens drager, meesturen:
a. het bezoekadres van de vestiging van ’t Bels Voske waar de consument met klachten terecht kan;
b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
c. de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;
4.6 Na ontvangst van de bevestiging van ’t Bels Voske, is de consument verplicht te voldoen aan de betalingsverplichtingen.

Artikel 5 – Uitsluiting herroepingsrecht
’t Bels Voske kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als ’t Bels Voske dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld:
5.1 Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop ’t Bels Voske geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;
5.2 Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als:
a. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de
consument; en
b. de consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra ’t Bels Voske de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;
5.3 Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de
consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
5.4 Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben;
5.5 Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
5.6 Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere
producten;

Artikel 6 – De prijs
6.1 Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van
veranderingen in btw-tarieven.
6.2 In afwijking van het vorige lid kan ’t Bels Voske producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar ’t Bels Voske geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
6.3 Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
6.4 Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien ’t Bels Voske dit bedongen heeft en:
a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
b. deze het gevolg zijn van inflatie of
c. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

6.5 Jaarlijkse prijswijzigingen voorbehouden.

6.6 De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

Artikel 7 – Nakoming overeenkomst en extra garantie
7.1 ’t Bels Voske staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid
en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst
bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat ’t Bels Voske er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
7.2 Een door ’t Bels Voske, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover ’t Bels Voske kan doen gelden indien ’t Bels Voske is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.
7.3 Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van ’t Bels Voske, diens
toeleverancier, importeur of producent waarin deze aan de consument bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval hij is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.

Artikel 8 – Levering en uitvoering
8.1 ’t Bels Voske zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
8.2 Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan ’t Bels Voske kenbaar
heeft gemaakt.
8.3 Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 3 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal ’t Bels Voske geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 8 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.
8.4 Na ontbinding conform het vorige lid zal ’t Bels Voske het bedrag dat de consument
betaald heeft onverwijld terugbetalen.

Artikel 9 – Betaling
9.1 Bij de verkoop van producten aan consumenten, mag de consument in algemene
voorwaarden nimmer verplicht worden tot vooruitbetaling van meer dan 50%. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruit betaling heeft plaatsgevonden.
9.2 De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan ’t Bels Voske te melden.
9.3 Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door ’t Bels Voske is gewezen op de te late betaling en ’t Bels Voske de consument een termijn van 8 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 8-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is ’t Bels Voske gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen.

Artikel 9.4 De klant kan tot uiterlijk 2 dagen voor de datum van de boeking(de dag zelf) het juiste gastenaantal doorgeven per mail.

op de dag zelf kan het gastenaantal niet naar beneden bijgesteld worden.

Artikel 10 – Annulering
10.1 In geval van annulering binnen een termijn van 5 werkdagen voor de afgesproken opdrachtdatum wordt een bedrag van 50% in rekening gebracht met een minimum van € 50,00. Bij een annulering op de daarop volgende dagen tot op de dag van de opdracht wordt een percentage van 60%, 70%, 80% en 100% in rekening gebracht.
10.2 In geval van een overmacht, situatie waarbij één van de opdrachtgevers komt te overlijden binnen de opdracht bevestiging tot op de dag van de opdracht, zullen alle kosten vervallen. De inmiddels gedane betalingen zullen dan worden teruggeboekt.
10.3 ’t Bels Voske behoudt zich het recht om de diensten te annuleren bij slecht weer.

Artikel 11 – Incasso
11.1 Indien opdrachtgever in gebreke is en ’t Bels Voske het nodig acht om incassomaatregelen te treffen, zullen de hieruit voortvloeiende en te maken kosten voor rekening van de opdrachtgever komen.

Artikel 12 – Aansprakelijkheid
12.1 Voor zover ’t Bels Voske bij de activiteiten afhankelijk is van de medewerking,
diensten en leveranties van derden, waarop zij weinig of geen invloed kan uitoefenen kan
’t Bels Voske op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook, voortkomend uit deze relaties met ’t Bels Voske of het verbreken ervan, ongeacht of deze schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie met ’t Bels Voske.
12.2 ’t Bels Voske is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van het door de opdrachtgever aangeleverde materiaal. De opdrachtgever dient zich er van te vergewissen dat door de opdrachtgever aangeleverd materiaal zoals teksten en afbeeldingen, vrij zijn van copyright van derden.
12.3 In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is
’t Bels Voske slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding tot het factuurbedrag. Iedere aansprakelijkheid van ’t Bels Voske voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen vergoeding van indirecte schade, gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst.

Artikel 13 - Evenementen

13.1 't Bels Voske hanteert met evenementen zowel met bedrijven als particulieren gegarandeerde omzet bedragen. Dit houdt in dat 't Bels Voske met een 2-uur durend evenement minimaal € 350,- moet omzetten aan losse verkoop exclusief btw. Met een 3-uur durend evenement is dit minimaal € 500,Ex btw. Met een 4- uur durend evenement is dit minimaal € 750,-  ex btw tenzij anders overeengekomen.

Artikel 14- Akkoord Algemene voorwaarden

14,1 U gaat akkoord met onze algemene voorwaarden als u een boeking plaatst middels het : Direct frietwagen formulier en deze ook door ons is bevestigd.